VICHAINITES' S BLOG

ยินดีต้อนรับสู่ blog ของว่าที่ร้อยตรีวิชัย อิงปัญจลาภ


ใส่ความเห็น

ศูนย์โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม

ผอ.สมนึก ศักดิ์ทอง ประธานการอบรมกล่าวเปิดการอบรมฯ

ว่าที่ร้อยตรีวิชัย อิงปัญจลาภ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวบรรยายพิเศษ

Advertisements


ใส่ความเห็น

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนร่วมแบบเรียนรวม(Inclusive Schools)

เตรียมบรรยาย

  • ว่าที่ร้อยตรีวิชัย อิงปัญจลาภ กล่าวบรรยาย
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรีเขต20อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนร่วม แบบเรียนรวม(Inclusive Schools)โดยมอบหมายให้โรงเรียนต้นแบบแกนนำจัดการเรียนร่วมแบบเรียนรวมดำเนิน การจัดอบรมพัฒนาดังนี้
    1.โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ดำเนินการจัด อบรมพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดอำเภอปากเกร็ดและอำเภอบางบัวทอง โรงเรียนละ1คนรวม33คนระหว่างวันที่17-21กันยายน2555
    2.โรงเรียน ชุมชนวัดบางโคดำเนินการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดอำเภอบาง ใหญ่และอำเภอไทรน้อยโรงเรียนละ1คนรวม31คนระหว่างวันที่25-27กันยายน2555


1 ความเห็น

พบกันที่โรงเรียนชุมชนวัดบางโค

อบรมการศึกษาพิเศษ

การอบรม”การพัฒนาคุณการจัดการศึกษาในโรงเรียนต้นแบบแกนนำจัดการเรียนรวม” จุดที่ ๒ ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2555

บรรยากาศการอบรม